Veřejné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi provozovatelem portálu, kterým je Radouan Mohamed, IČO: 05997330, se sídlem Strážkovice 57, 374 01 a další fyzickou či právnickou osobou jako klientem (dále jen „Klient“), v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím webových stránek www.retip.cz (dále jen „Web“)

I.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smluvního vztahu, který vznikne mezi Poskytovatelem a Klientem vyplněním a odesláním formuláře na Webu Poskytovatele. Veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nedohodnou-li se v konkrétním případě Poskytovatel a Klient jinak.

II.   SPOLUPRÁCE KLIENTA A POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel má na svém Webu umístěný formulář za účelem získání dalších externích spolupracovníků Poskytovatele (dále jen „Tipaři). Všechny tyto aktivity jsou Klientovi poskytovány Poskytovatelem zdarma.
 2. Na základě výše uvedených informací, rad a dalšího hodnotného obsahu má Klient v rámci spolupráce možnost předávat Poskytovateli následující tipy:
        a) na zájemce o prodej, či pronájem nemovitých věcí
        b) na zájemce o koupi/pronájem nemovitostí, které poskytovatel již má ve své nabídce,
        c) na zájemce o financování koupě nemovitých věcí,
        d) na zájemce o odhad tržní ceny nemovitých věcí
        e) na zájemce o výkup jejich nemovitých věcí
 3. Klient zašle tip prostřednictvím kontaktního formuláře.
 4. Při zrealizování obchodu mezi Poskytovatelem a doporučeným zájemcem na základě tipu od Tipaře má Tipař nárok na vyplacení části provize, kterou Poskytovatel za realizaci takového obchodu získá.
 5. Pro vyloučení všech pochybností Poskytovatel upozorňuje, že Klient poskytující tipy soustavně za účelem dosažení zisku může naplňovat znaky podnikatele. V takovém případě by měl Klient tipy poskytovat na základě živnostenského oprávnění a svou odměnu tipaře účtovat na základě vystaveného účetního dokladu obsahujícího zákonné náležitosti.
 6. Klient, který tipy poskytuje nahodile a mimo souvislost se svým podnikáním, je považován za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

III. UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Předmětem závazkového vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem je závazek Poskytovatele zaplatit Klientovi odměnu (provizi), pokud dojde k realizaci obchodu na základě tipu Klienta.
 2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena v okamžiku, kdy Klient potvrdí vázanost s těmito VOP prostřednictvím k tomu určeného pole při předávání tipu Poskytovateli formuláře dostupném na Webu Poskytovatele.
 3. Nedílnou součástí smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem jsou tyto VOP. Klient je povinen se se zněním těchto VOP seznámit před odesláním formuláře.
 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a každá ze Stran ji může kdykoliv ukončit výpovědí bez udání důvodu.
 1. Klient se zavazuje vyplnit v rámci formuláře na webu Poskytovatele pouze pravdivé a úplné údaje týkající se jeho osoby. V případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, zavazuje se Klient o této změně Poskytovatele neprodleně, nejdéle však do jednoho týdne, informovat.
 2. Klient prohlašuje, že v případě předání kontaktních údajů třetí osoby má její souhlas s tímto předání.
 3. Klient souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku si Poskytovatel neúčtuje a neúčtuje si v této souvislosti žádné další poplatky.

IV.   ODMĚNA ZA TIPY OD KLIENTA

 1. Výše odměn za zrealizované tipy od Klienta se řídí následujícím Ceníkem:
         a) tip na prodej nemovitosti – 1 000 Kč z každého 1 000 000, za kterou je nemovitost prodána. Například dům se prodá za 7 500 000Kč. Klient obdrží 7 500 Kč
         c) tip na pronájem nemovitosti – Klient získá odměnu 2 000 Kč. 
         

Tento Ceník může být Poskytovatelem měněn s tím, že ke změně Ceníku dochází zveřejněním nových VOP na Webu Poskytovatele. Pokud je Klient plátcem DPH připočte si k výše uvedeným cenám DPH v zákonné výši.

 1.  Nárok na odměnu vzniká Klientovi v okamžiku, kdy je Poskytovateli uhrazena provize za dokončený obchod na základě tipu od Klienta. Poskytovatel je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně Klienta, a to prostřednictvím e-mailu.
 2. Odměna Klienta je splatná na základě faktury obsahující veškeré zákonné náležitosti se splatností 14 dní od data vystavení. V případě Klienta, který je Spotřebitelem na základě výdajového dokladu vystaveného Poskytovatelem.

V.   ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména zákonem č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
 2. Poskytovatel plní vadně zejména tehdy, neodpovídá-li poskytnutá služba podmínkám obsaženým v těchto VOP. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění způsobené třetími osobami, tedy zejména za:
  a) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přenosové cesty telekomunikačních společností a/nebo,
  b) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přístupu poskytovatelů internetového připojení.
 3. Klient plní vadně, pokud poskytuje Poskytovateli nepravdivé nebo neúplné informace ať již o své osobě v rámci registračního formuláře, tak o obsahu jeho tipu.
 4. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
 5. Klient bere na vědomí, že Web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména vzhledem k nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služby Portálu na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho aktualizací

VI.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1.  Klient souhlasí, že bude při spolupráci s Poskytovatelem dodržovat veškeré právní předpisy. Klient souhlasí s tím, že se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou. Klient odpovídá za škodu způsobenou svým jednáním v rozporu s tímto odstavcem VOP.
 2. Klient se zavazuje jednat s náležitou péčí a v nejlepším zájmu Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti odpovídá za veškerou způsobenou škodu.
 3.  Klient se zavazuje bezprostředně po zjištění případné poruchy nebo nefunkčnosti Webu systému Poskytovatele nahlásit tuto skutečnost Poskytovateli.

VII. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

 1. Není-li mezi Klientem a Poskytovatelem ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat buď elektronickou poštou, a to na mailové adresy smluvních stran – v případě Klienta na email uvedený v registračním formuláři, v případě Poskytovatele na email info(@)retip.cz nebo telefonicky.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou dostupné v dokumentu Politika ochrany osobních údajů zveřejněných na Webu.

X.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a nelze ji uzavřít v jiném jazyce. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právem České republiky. I na právní vztahy s mezinárodním prvkem podle Smlouvy a VOP se použije české hmotné právo.
 3. V případě, že některý článek nebo ustanovení těchto VOP bude celý nebo zčásti neplatný, nevynutitelný nebo neúčinný, bude zbytek těchto VOP platit v plném rozsahu dále. Tyto VOP se řídí a budou interpretovány v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Případné spory vzniklé na základě vztahů upravených těmito VOP se smluvní strany přednostně pokusí řešit cestou smíru. V případě nenalezení smírného řešení jsou příslušné k řešení všech sporů obecné soudy České republiky dle českých právních předpisů, a to i v případech, kdy klient je fyzickou osobou s bydlištěm či právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky.
 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách http://www.coi.cz/informace-o-adr/) nebo prostřednictvím online platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
 6. Kontaktní údaje Poskytovatele:
  a) poštovní adresa:           Radouan Mohamed
                                               Strážkovice 57
                                               374 01 Trhové Sviny
  b) email:  tip@retip.cz
  c) telefonický kontakt:    +420 228 225 572